Gefinancieerde rechtsbijstand

Tijdens een eerste gesprek zal door de advocaat worden bekeken of u mogelijk in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (ook wel toevoeging genoemd).

Gefinancierde rechtsbijstand wil zeggen dat de overheid (de Raad voor Rechtsbijstand), op grond van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb) bijdraagt in de kosten voor het inschakelen van een advocaat.

Wanneer gefinancierde rechtsbijstand?

Om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand moet uw probleem in de eerste plaats juridisch ingewikkeld zijn. De hulp van advocaat moet echt nodig zijn. Als u ook geholpen zou kunnen worden door bijvoorbeeld maatschappelijk werk of door sociaal raadslieden, dan wordt geen toevoeging verleend. Wilt u dan toch door een advocaat geholpen worden, dan moet u dat zelf betalen.

Als uw zaak naar de mening van de Raad voor Rechtsbijstand juridisch gecompliceerd genoeg is, dan wordt vervolgens gekeken naar uw belastbaar inkomen van twee jaar voorafgaand aan het lopende jaar. Dit jaar wordt het peiljaar genoemd. Voorbeeld: u dient de aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand in het jaar 2010 in. In dit voorbeeld is het peiljaar dan het jaar 2008.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt ieder jaar de inkomens- en vermogensgrenzen vast. Eerst wordt gekeken of uw belastbaar inkomen in het peiljaar niet boven deze inkomensgrens ligt. Als u meer heeft verdiend dan de vastgestelde inkomengrens, komt u niet voor een gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking. Wanneer u na het peiljaar opeens heel veel minder bent gaan verdienen, dan kan de Raad worden gevraagd het peiljaar te verleggen zodat u wellicht wel voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking kunt komen.

Zit uw belastbaar inkomen in het peiljaar (of verlegde peiljaar) onder de inkomensgrens, dan wordt op basis van de hoogte van uw inkomen een eigen bijdrage vastgesteld. Naarmate u meer verdient, wordt de eigen bijdrage hoger. De eigen bijdrage wordt uiteindelijk door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld. Wij kunnen daar geen invloed op uitoefenen. U moet de eigen bijdrage aan de advocaat betalen.

Behalve inkomen telt ook uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) mee. Als u teveel eigen vermogen heeft, dan moet u een advocaat zelf betalen. De grens voor het eigen vermogen wordt eveneens elk jaar door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld. Ook hiervoor geldt dat wordt gekeken naar het eigen vermogen in het peiljaar. Als u minderjarige kinderen heeft, dan kunt u overigens een extra vrijstelling krijgen.

Informatie over de thans geldende inkomens- en vermogensgrenzen en over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging voor u zaak afgeeft, dan kan de advocaat de hele procedurefase voor u werken tegen betaling van de eigen bijdrage. Dit is ongeacht het aantal uren dat wordt gewerkt in uw zaak: u betaalt niet meer dan de eigen bijdrage.

Houdt u er rekening mee dat een toevoeging wordt verstrekt voor één rechtsbelang en / of één procedurefase. Moet de advocaat bijvoorbeeld na een bezwaarprocedure in beroep bij de rechtbank, dan zal daarvoor een nieuwe toevoeging moeten worden aangevraagd en derhalve opnieuw een eigen bijdrage moeten worden voldaan. Ziet u zich tijdens de procedure nog met een ander probleem geconfronteerd, dan zal ook daarvoor, op grond van de hiervoor uitgelegde regels, een nieuwe toevoeging voor u kunnen worden aangevraagd.

Als de advocaat voor u binnen een periode van zes maanden meer dan één toevoeging krijgt, dan zal de eigen bijdrage in veel gevallen worden gehalveerd.

Welke kosten worden doorberekend?

De kosten voor het eventueel opvragen van stukken zoals uittreksels GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), medische verklaringen etc. alsmede legeskosten en griffiegelden worden aan u doorberekend. Deze kosten vallen derhalve niet onder toevoeging of eigen bijdrage. U krijgt hiervoor een aparte nota.