Algemene voorwaarden

1. Hemony Advocaten is een maatschap van advocaten. Een lijst van vennoten van de maatschap wordt op verzoek toegezonden.

2. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Hemony Advocaten (de maatschap) als uitsluitend aan haar gegeven. Dat geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de maatschap komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de maatschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar terzake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen.

4. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de maatschap één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

5. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door de maatschap aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

6. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de maatschap, maar ook ten behoeve van alle maten, alle andere personen die voor de maatschap werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering door de maatschap van enige opdracht zijn ingeschakeld.

7. Hemony Advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. Zij is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De maatschap is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

8. De door de maatschap verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. De maatschap is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een door de maatschap ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.

9. De rechtsverhouding tussen de maatschap en haar cliënten is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam op 16 maart 2006 onder nr. 48/2006